26-30 August 2024, International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation (SRI), Hamburg, Germany